Подготовка и популяризиране на процеса на изграждане на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в Странджа планина, CB005.1.12.135