Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се създаде информационна система, която ще спомогне за повишаване туристическата активност и туристическия поток, с крайна цел подобряване на качеството на живот в регионите Одрин и Хасково. Общата цел е да се развият съвременни туристически атрактивни услуги в обществения културен сектор чрез използване на модерните технологии.

Дейностите по проекта осигуряват възможност за нови съвместни усилия за запазване и популяризиране на културното наследство в двата региона. Основните дейности са: Срещи на екипа за Съвместно управление на проекта (JPS), които целят разработването на механизми за подкрепа на ТГР и обмена на добри практики.  Срещи на съвместната експертна мрежа (JEN), която има за цел споделяне на ноу-хау в сферата на културното наследство и устойчивия туризъм; Добавена реалност за традиционни костюми за подпомагане развитието на съвременни и атрактивни туристически услуги в обществения културен сектор; Разработване на съвместни ГИС платформи - историческото наследство в ТГР ще бъде насърчавано по иновативен начин; Брошура "КУЛТ ТУР" и каталози "Културно наследство" за маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични туристически продукти с висока добавена стойност и способстване за устойчиво регионално развитие; провеждане на събития "Традиции и вечност" и "Мома срещу Кокона" за популяризиране на историческото наследство в ТГР; Шест събития в Кешан "Древен и вечен" ще допринесат включване на местните общности в процесите за развитие на съвременни туристически атрактивни услуги в обществения културен сектор чрез използване на ИКТ и електронния туризъм, и популяризиране на историческото наследство в ТГР като цяло.

С изпълнението на дейностите ще се увеличи туристическата привлекателност на ТГР посредством по- добро представяне на природното, културно-историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. Проектът ще подобри обмена на информация между хората и качеството на живот в двата региона. В резултат на инсталираната ГИС "облак" платформа ще бъде постигната интегрирана база данни от културни ресурси, чрез внедряване на съвременни интерактивни информационни технологии и създаване на уеб-базирани приложения за популяризиране на културно-историческите паметници на територията на двата региона. Разработването на ГИС за туристически атракции има за цел постигането на оптимално и ефикасно използване на туристическия потенциал на ТГР. Проектът е иновативен и ще осигури условия както за развитие на туризма, така и ще промотиране на културата и традициите.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион чрез инвестиране в атрактивна туристическа инфраструктура.

Планираните дейности по проекта включват рехабилитация на туристическа екопътека с обща дължина 15,38 км в района на Минерални бани, Хасково, изграждане на обществена зона за отдих, туризъм с обща площ 48 800 м2 в Пехливанкьой, увеличаване на капацитета за развитие и насърчаване на природен и културен туризъм в двете общини и организиране на заключителна конференция за формулиране на допълнителни методи за повишаване на туристическата привлекателност на района на проекта.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът има за цел увеличаване на туристическия потенциал на трансграничния регион чрез инвестиции за оформянето на привлекателен  за посетителите архитектурен облик на Несебър и Къркларели и за по-доброто използване на природното и културното наследство и свързаната с него инфраструктура.

Проектът предвижда полагане на улични настилки с максимално автентичен вид на улиците "Месембрия", "Метрополска", „Рибарска" и "Мена" в град  Несебър, създаващи среда близка до естествената атмосфера на стария град. Планира се оформянето на зони за творчество на улични художници, актьори и музиканти. Основната дейност на партньорите от Къркларели (Турция) е изпълнението на втори етап от парка „Волдорф”, разположен в покрайнините на града. Предвидено е изграждането на велосипедни алеи, две площадки за фитнес на открито, комплекс от детски съоръжения, обособяване на места за пикник и система за соларно осветление. Ще бъдат проведени съвместни събития за официалното откриване на завършените обекти – хапънинг с участието на местни художници и артисти в стария Несебър и спортно състезание за деца в изградения парк в Къркларели.

В рамките на проекта се предвижда и изработването на рекламен видео филм за културно-историческото и природното наследство на двете общини, който ще се излъчи по време на планираните официални събития и ще се разпространява във вид на CD запис по време на изпълнението на проекта с цел популяризиране на региона и привличане на посетителски интерес.

Изпълнението на проекта ще доведе до оформянето на среда, която да представя съществуващите културно-исторически забележителности и природни богатства по атрактивен начин, както и популяризиране на възможностите за културен, исторически и еко туризъм в двете трансгранични общини.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Идеята за настоящия проект се породи като естествено продължение на добрите взаимоотношения и успешната съвместна работа между Община Несебър и Община Къркларели. Чрез изпълнението на проекта ние целихме да съдействаме за влизането на културно историческото и природно наследство в съвременния свят, чрез оформяне на цялостни архитектурни ансамбли, които са привлекателни за туристите и са посещавани в двете трансгранични общини, също така да се насърчи опознаването на природното и културното наследство, чрез развитие на културен, исторически и еко туризъм.

След като беше проведена тръжна процедура и избран изпълнител за строително-монтажните работи в Несебър, проведохме мащабна церемония за първа копка в присъствието на партньорите от Община Къркларели, която беше широко отразена в местни и регионални медии. През следващите месеци се осъществиха и основните дейности, заложени в проекта - подмяна на уличните и тротоарните настилки с настилки от епохата на Възраждането в Стария град на Несебър и изграждане на архитектурни елементи и съоръжения - велоалеи, открит фитнес, монтаж на соларно осветление в парк Валдорф, Къркларели. За популяризация на двете общини беше изработен специален рекламен филм на три езика – български, турски и английски, записан на 500 диска и разпространен на публични събития. Едновременно с това, отново с цел популяризация и визуализация изработихме и разпространихме и 500 брошури с информация за проекта и партньорите. В заключение, след като бяха изпълнени всички строителни дейности, проведохме две официални церемонии, съответно в Къркларели и Несебър, за откриване на реконструираната инфраструктура, посетени от множество граждани, журналисти и официални лица.

Материали по проекта:

Информационни табели, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка с информация за проекта е на разположение ТУК

Продукти по проекта:

Промоционалният видео клип, разработен по проекта можете да намерите на следните интернет адреси: със субтитри на български език: www.youtube.com/watch?v=6PjRjDJ2KYo&t=10s и със субтитри на турски език: www.youtube.com/watch?v=l4GweVksyeE&t=34s.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Партньорите по проекта се фокусират върху повишаването на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.
В рамките на проекта са предвидени дейности за подобряване достъпа до известния лековит извор в единствения действащ манастир “Живоприемни източник” в Странджа планина, посредством реконструкция на пътя от село Голямо Буково до манастира и ще бъде изградена нова екопътека. В Пехливанкьой ще бъде извършена реконструкция на обект на културния туризъм.
По проекта ще бъде изработено мобилно приложение - дигитален атлас на планинските извори в Странджа/Йълдъз, в което ще има информация и за свързаната туристическа инфраструктура.
В резултат на изпълнението на проекта, за всички екотуристи, които предпочитат здравословния и активен начин на живот, ще се подобри достъпа до природен и културен туристически обект в Странджа/Йълдъз планина и ще се създаде инфраструктурен капацитет за по-добро използване на общите българо-турски културни ресурси в района на Пехливанкьой и Средец.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта e повишаване на туристическата атрактивност в районите на община  Средец и община Визе посредством ефективно използване на съвместното културно-историческо наследство  и създаването на инфраструктура за развитието на креативния туризъм през границата.
В община Средец ще бъде извършена реконструкция на културен обект в Съвместен комплекс за креативен туризъм "Траките: Античност и съвременност", които се намира до древния град Деултум. Сградата ще се използва за креативен туризъм - семинари, обучения, представления и др. В допълнение ще бъде изграден интерактивен туристически център, който ще предоставя информация за общото културно-историческо наследство и за съвместните креативни маршрути. От друга страна, община Визе ще извърши реконструкция на път за достъп до древния град Бизия и ще бъдат създадени зони за творчески туризъм, в които ще се представят традиции, обичаи, занаяти и т.н. В рамките на проекта тези зони ще бъдат използвани за провеждането на Фестивал за уличните изкуства.
В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат подобрени инфраструктурните условия за развитие на интегриран креативен туризъм през границата и ще се подобри туристическата достъпност до общи културно-исторически обекти.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е подобряване и укрепване на трансграничното сътрудничество между град Ямбол (България) и град Одрин (Турция) в областта на устойчивото развитие на туризма чрез повишаване на туристическата привлекателност на двата региона.

Проектът предвижда реконструкция и архитектурно-художествено оформление на градинския мост и пространството пред градския парк в гр. Ямбол и поставянето на пет дървени павилиона в близост до обновения мост, които да бъдат използвани при организирането на съвместни инициативи. Стара историческа сграда в центъра на град Одрин ще бъде  изцяло реставрирана и обособена като Туристически информационен център. С цел популяризиране на туристическата атрактивност на провинция Одрин, в град Ямбол ще бъдат организирани две информационни събития „Традициите на Одрин – виж и докосни“ и „Туристическите забележителности на Одрин“. От другата страна на границата ще се проведат огледални дейности. Обновеният Информационен център ще приюти двудневна фото изложба на тема „Туристическите забележителности на Ямбол“, а в рамките на събитието „Традициите на Ямбол – виж и докосни“ групи за автентичен фолклор ще пресъздадат традиционни обичаи под звуците на музикален съпровод.

Изпълнението на проекта ще повиши туристическата привлекателност на Ямбол и Одрин чрез подобряване на състоянието на природното и културното им наследство. Обновената обществена инфраструктура ще се превърне в място за бъдещо туристическо и трансгранично сътрудничество и ще предостави нови възможности за организиране на съвместни инициативи.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

По проекта се изпълни реконструкция и архитектурен дизайн на моста на градския парк в Ямбол и прилежащото му пространство, обновяване на историческа сграда в централната част на Одрин за изграждане на Туристически информационен център и общи дейности, представящи туристическия потенциал на областите Ямбол и Одрин на територията на двете общини. Проведоха се четири съвместни събития в Ямбол и Одрин, свързани с представяне, споделяне и празнуване заедно на местни обичаи, фото изложби и представяне на туристическия потенциал на двете побратимени общини. Събитията дадоха възможност на жителите на съседните общини да преживеят два от най-пищните традиционни обичаи на двете страни – Кукеровден и Хъдърлез и да усетят духа на празниците. Представиха се и многобройните туристически обекти в двата града.

В Ямбол се обнови основния пешеходен мост към Градския парк и придоби напълно нова визия. Новият облик на моста осъществи идеята за плавен преход между градска и паркова среда, като при реновирането му са използвани елементи и материали като тези от модернизирания вече център на Ямбол. Мостът и пространството около него се превърнаха в притегателно място за гражданите на Ямбол и туристите.

Историческата сграда в Одрин, която е обявена за образец на гражданска архитектура 2-ра категория от Министерството на културата, беше напълно възстановена в първоначалния си вид от външната фасада, като същевременно отвътре отговаря на съвременните стандарти. Обновената сграда е предназначена за Туристически информационен център, който ще работи за устойчивото развитие на туризма.

С изпълнението на проектните дейности се подобри състоянието на природното и културното наследство в Общините Ямбол и Одрин, и се осъществи по-тясно сътрудничество между гражданите на Ямбол и Одрин за запазване и споделяне на традициите и туристическите забележителности в двата региона. Като резултат се постигна основната цел на проекта: повишаване на туристическата привлекателност на Ямбол и Одрин и подобряване и укрепване на трансграничното сътрудничество между двата побратимени града.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка, разработена по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка с информация за проекта е на разположение ТУК

Продукти по проекта:

Брошура за проекта е на разположение ТУК.

Магнитна книжка можете да намерите ТУК.

 

 

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния район на Бююккъръщаран и Тополовград чрез по-добро използване на културното наследство и свързаната инфраструктура чрез подобряване на условията и инфраструктурата, свързана с културния туризъм.
Основните дейности по проекта включват основен ремонт на сградата на Читалище “Св. Св. Кирил и Методий - 1894” - Тополовград, където се организират национални и международни събития от културния календар на Тополовград и ремонт и оборудване на многофункционална зала в Центъра за Култура и Изкуства  и сцена за събития в Бююккъръщаран. Съпътстващи дейности са управление на проекта, информация и публичност, надзор на строителството и официални откривания на обектите на интервенция.
В резултат на изпълнението на проекта ще се подобри инфраструктурата, свързана с културния туризъм в трансграничния регион на Бююккъръщаран и Тополовград, ще се популяризира културното наследство на трансграничния регион на двете съседни държави, ще се повиши туристическата привлекателност на района, ще се развие туризма, който ще осигури добър бизнес климат, заетост, по-малко бедност, по-малко миграция и обезлюдяване.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез инвестиции в инфраструктурата на гр. Царево, България и гр. Къркларели, Турция насочени към създаването на паркови площи за отдих и развлечения.

По проекта част от Парк “Царево” в зоната между “Лятната читалня” и новата детска площадка на ул. “Крайморска” ще бъде обновена с алеи, зони за отдих и развлечения. Ще бъдат изградени площадка за петанк, голяма шахматна дъска с фигури за децата, както и маси за игра на табла и шах за по-големите посетители на парка.

Турският партньор по проекта ще създаде парк с панорамна гледка към язовир Къркларели, чийто дизайн представлява една съвременна концепция за модерен и атрактивен обект. Всички алеи и подходи към парка са проектирани в съответствие с изискванията за достъпна среда. В рамките на проекта ще бъдат изградени зелени площи и ще бъдат монтирани пейки и маси за пикник.

Предвиждат се  двустранни срещи между партньорите при стартирането на проекта, при започване на строителните дейности и за официалното откриване на обновените обекти.

Резултат от проекта ще бъде обособяване на атрактивно, модерно и обезопасено крайбрежно пространство, което ще съчетава възможностите за отдих и забавление на жителите и гостите на двата града в зелената система на Царево и Къркларели.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът цели повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културно и историческо наследство и свързаната с него инфраструктура.

Чрез сътрудничеството между Къркларели 112. Клон на Дирекция Държавни хидротехнически съоръжения” (DSI) и Община Царево е изпълнен инвестиционен проект. Този проект е завършен в планирания срок.

С приключването на този проект беше установено силно сътрудничество между двете гранични държави. Създаден е трансфер на ноу-хау и изграждане на мрежови канали между Къркларели 112. Клон на Дирекция Държавни хидротехнически съоръжения (ДСИ) и Община Царево.

Проектът като цяло създаде и положителен опит между двете институции и в рамките на проекта бяха разработени многобройни контакти. В допълнение към официалните срещи, заключителните срещи и началните срещи, имаше много контакти по телефона, WhatsApp, електронна поща и др.

В същото време бяха извършени много дейности, които са представени в следващата част.

Материали по проекта:

Промоционални материали можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Брошура (на български език) можете да намерите ТУК.

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да се укрепи капацитета за устойчив туризъм на общините Инедже и Харманли чрез по-добро използване на природните, исторически и културни ресурси, повишаване на туристическата привлекателност и изграждането на нови обекти и пешеходни и велосипедни пътеки и промотиране и представяне на иновативни опции и условия за туризъм в двете общини.

Дейностите по проекта включват изграждане на велосипедни и пешеходни пътеки и нови съоръжения в природен и исторически туристически обект в Инедже. Предвижда се реконструкция на обществена зона за отдих "Парк Димана Данева" Етап І - Реконструкция на алея, водеща до туристически обекти в Харманли. Ще бъде разработване "Съвместно ръководство за трансграничния фото ловец", както и ще бъде организиран  съвместен семинар на тема "Възможности за алтернативен и иновативен туризъм чрез трансгранично сътрудничество".

В резултат на изпълнението на проекта, ще бъдат изградени две нови съоръжения, в и водещи до туристически обекти в Инедже и  в Харманли, един природен и исторически туристически обект (монументалното дърво "Дървото на поета")  в Инедже ще бъде социализирано и реконструирано. В двете общини ще бъдат осигурени велосипедни и пешеходни пътеки с достъп за хора с увреждания с обща дължина 1.722 km (LP 0.812km и PP2 0.910 km), като по този начин ще се подобри достъпа до природни и туристически забележителности.

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да даде тласък на развитието на устойчивия туризъм в Тракия и да надгради сравнителните преимущества и туристическата привлекателност в общините Димитровград и Узункьопрю чрез по-добро използване на културното, природното и историческото наследство в региона в унисон с общата концепция за развитието на устойчивия туризъм и да осигури широк достъп до туристическа информация в публичния сектор с фокус към приноса към местните икономики и насърчаване на инвестициите в инфраструктурата.
В рамките на проекта се включват дейности по преустройство и изграждане на пространства в централната градска част, съществен елемент от 27-ия Културен маршрут на Съвета на Европа „АТРИУМ“. Зоната на въздействие включва елементи от градската среда, която е комплекс от недвижими паметници на културата. В Узункьопрю ще се изгради градска, туристическа зелена алея на открито, позволяваща достъпност за хора с увреждания и изграждане на пътеки за трекинг и велосипедисти, ще бъдат издигнати две кули, от където могат да се наблюдават историческите и културни местности в града и особено историческия мост в Узункюпрю.
В резултат на изпълнението на проекта, ще се осигурят условия за по-развит, атрактивен и устойчив туризъм, ще се създадат привлекателни пространства за туристи и посетители.

Партньори

Страници

Subscribe to Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура