Важно! Изменение на насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения във връзка с възстановяване на разходите за персонала

22.02.2019

Насоките за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП  за ТГС България - Турция са изменени с решение на Съвместния комитет за наблюдение от 19 февруари 2019 г.

Необходимостта от промяна произтича от последните изменения в регламентите на Европейския съюз, чл. 68а от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (въведен с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г.) и подготвеното изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията, според които, разходите за персонал на непълно работно време по проекта могат да бъдат възстановявани на принципа на „реални разходи“, а не като „фиксирана ставка“.

Изменените Насоки за кандидатстване можете да намерите ТУК. (Промените са отразени на стр. 29-31)

Facebook icon
Twitter icon