Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция се проведе в град Бургас

08.11.2016

На 8-ми ноември 2016 г. в гр. Бургас се проведе третото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 20014 – 2020 г. за одобряване на проектите, предложени за финансиране в рамките на бюджета по Първата покана за набиране на проектни предложения.

Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и съпредседателствано от г-жа Бейза Туран – директор на дирекция „Финансово сътрудничество“ към Министерството по въпросите на ЕС на Република Турция. Представител в срещата от страна на Главна дирекция “Регионална и градска политика“ към Европейската комисия беше г-жа Ан-Жасмин Крабач.

От подадените в рамките на поканата 195 проектни предложения положителна оценка за административно съответствие и допустимост получиха 116 проекта. Общо 39 проекта преминаха оценка за техническо съответствие и качество и бяха предварително одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение, като 16 от тях са по Приоритетна ос 1 „Околна среда“, а останалите 23 - по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“. Общата стойност на одобрените проекти възлиза на 10 750 815 евро. Подробна информация за проектите, предложени за финансиране, можете да намерите ТУК.

Преди да бъдат сключени договорите за субсидия, представители на Управляващия орган, Националния орган и Съвместния секретариат на Програмата ще осъществят:

1. Проверка за наличие/липса на двойно финансиране; индикативен период: м. ноември 2016 г.;

2. Проверка за съответствие с правилата за държавна помощ (само за българските партньори); индикативен  период: м.ноември 2016 г.;

3. Проверки на място (само за инвестиционните проекти); индикативен период: м. ноември - декември 2016 г.;

4. Преговори с бенефициенти; индикативен период: м. декември 2016 г.

Списъците с резулататите от оценката и подбора на проектните предложения по Първата покана може да намерите по-долу:

Всички водещи партньори ще бъдат уведомени за резултатите от оценката и подбора с официални писма.

Facebook icon
Twitter icon