Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът се фокусира върху справяне с основните и глобални проблеми, произтичащи от  горските пожари, наводнения, замърсяване на атмосферата, въздействието на биотичните агенти и промените в климата.

Предвижда се създаване на мрежа за сътрудничество между Община Димитровград, Община Узункюпрю и техните противопожарните институции, която да работи за предотвратяване и намаляване на последиците от природни и причинени от човека бедствия. В рамките на  проекта ще  бъдат изградени кула и технически съоръжения за наблюдение и превенция на горски пожари на територията на община Димитровград, която ще покрива периметър от около 26 км. Автоматичната наблюдателна станция е предназначена за наблюдение, охрана, мониторинг, анализ, комуникация и ранно известяване при възникване на пожари и други неблагоприятни събития в наблюдавания обсег. В Община Узункюпрю ще бъде доставена информационна система за предотвратяване на наводнения, която ще работи със специализиран софтуер и ще предава данни в реално време. За да се осигури устойчивост на проекта ще бъде разработена  обща стратегия за превенция от природни и причинени от човека бедствия и намаляване на негативните последици от тях.

Изпълнението на проекта ще допринесе за по-добрата защита на населението и за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие в трансграничният регион. Инсталирането на система за ранно предизвестяване на природни бедствия в Узункюпрю и изграждането на наблюдателна кула в община Димитровград ще доведе до  намаляване на негативните последици от горски пожари, наводнения, природни и други бедствия причинени от човека.

Статус на проекта: Приключен

Идеята за проект "Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визията за иновативни способи /PREVENT/" започна преди много години. Борбата с природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион може да бъде предизвикателство и за двамата партньори по проекта - община Димитровград и община Узункьопрю. По този начин се заражда  идеята за реализиране на проект, който има за цел предотвратяване на бедствия и смекчаване на последствията от тях. Една от основните дейности на община Димитровград е изграждането на автоматична наблюдателна кула, която да наблюдава и предотвратява горските пожари. Налице е оборудван и Контролен Център в сградата на общината, където се изпраща сигнал за потенциален пожар, след като е засечен от наблюдателната кула на обекта. След като получи този сигнал, контролния център го изпраща на съответните институции и обекти, отговорни за управлението на бедствия. В община Узункьопрю е изградена система за ранно откриване за предотвратяване на наводнения по реките Ергене и Киркавак. Създадена е специална операционна софтуерна система за за прогнозиране на потенциални наводнения, която събира данни и предава в реално време натрупаната информация от инсталираните системи. И двамата партньори положиха много усилия и работиха усърдно за гладкото и успешно изпълнение на проекта. Трудности през етапите на изпълнение не липсваха, но съчетавайки своите знания, опит и общи цели, успяваха да преодолеят всяка ситуация.

Изграждането, инсталирането и експлоатацията на системите за превенция допринася за населението на региона, екосистемите, местообитанията, икономическите обекти и всички институции, участващи в превенцията на риска. Утвърдените взаимоотношения между партньорите и институциите, участващи в управлението на бедствия в рамките на проекта, са от основно значение за бъдещо сътрудничество и съвместни инициативи.

Уебсайт на проекта:

http://preventdisaster.org/

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта (папки и информационна табела) можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Лого на проекта можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта (на български и английски език) можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта (на турски и английски език) можете да намерите ТУК.

Обща стратегия за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и смекчаване на последиците от тях (на английски език) можете да намерите ТУК.

Обща стратегия за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и смекчаване на последиците от тях (на български език) можете да намерите ТУК.

Обща стратегия за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и смекчаване на последиците от тях (на турски език) можете да намерите ТУК.

Системата за ранно предупреждение за наводнения е на разположение на страницата на проекта www.preventdisaster.org на следния интернет адрес: http://taskin.eastus.cloudapp.azure.com/web/.

Ръководството за UFIS за потребителя е на разположение ТУК и на уеб сайта на проекта: www.preventdisaster.org, на следния интернет адрес: http://preventdisaster.org/docs/UFIS_guide_in_ENG.pdf.

Презентация от обучението "Първа помощ и справяне с кризисни ситуации", проведено в Узункору на 13-14 март 2018 г., е на разположение ТУК.

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проект "Европейският подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион - предотвратяване на пожари" подкрепя сътрудничеството и обмен на опит и добри практики между  Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ - Министерство на вътрешните работи, Република България и Дирекция за управление на горите, Визе, Република Турция. Двете организации съвместно ще увеличат интервенциите в областта на превенция и управление на риска и укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между  България и Турция.
Проектът се фокусира върху проучвания на европейските подходи и съществуващите политики на Европейския Съюз, свързани с превенцията и готовността за защита от горски пожари и бедствия. Ще бъде изградена система за наблюдение на горски пожари в от турската страна на Странджа Планина - общини Визе, Къркларели и Демиркой, а от българска страна – ще бъде доставена система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия  на територията на градовете Царево, Ахтопол и село Лозенец. Ще бъдат организирани работни срещи и обучения на експерти на партньорите по проекта.
В резултат на изпълнението на проекта се очаква да се повиши нивото на координация между компетентните институции, структури и екипи в областта на превенцията и защитата от горски пожари и бедствия от двете страни на границата.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да се предотвратят и ограничат последствията от наводнения в трансграничния регион на територията на община Тополовград (България) и община Алпуллу (Турция) чрез подобряване на проводимостта на речните легла на река Синаповска и река Панкаркьой.

В рамките на проекта ще се проведе съвместно обучение за изграждане на капацитет на общинските служители за превенция и управление на риска при бедствия. Предвижда се организиране на кампания за повишаване на информираността на местното население за ролята му при превенцията и причиняването на бедствия. По проекта ще се извършат ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речните легла на река Синаповска в община Тополовград и на река Панкаркьой в община Алпуллу.

Изпълнението на проекта ще допринесе за ограничаване на последствията от наводнения в трансграничния регион и повишаване на сигурността на местното население в село Синапово и град Алпуллу чрез намаляване риска от настъпване на животозастращаващи бедствия. 

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Чрез изпълнението на проектa община Тополовград и община Алпуллу получиха възможност да обединят своите сили и опит в сферата на предотвратяване и смекчаване на последиците от наводнения в Егеийския басейн. На територията на община Тополовград, сред основните предпоставки за създаване на риск за местното население е река Синаповска, речното корито на която към 2017г. е силно обрасло с дървета и храсти, бреговете на реката са порастнали неконтрулируемо, което е довело до постепенно стесняване на главното речно корито, а проводимостта на реката е била силно намалена. Периодично са били причинявани щети на жилища, земя и собственост на населението и пречиствателна станция за отпадъчни води в края на село Синапово. Реката минава през територията на с. Синапово, с. Доброселец и с. Чукарово, общ. Тополовград, а населението подложено на риск от преливане на реката или скъсване на дига е 625 души. Идентичен беше и проблемът на община Алпуллу. През територията на града преминава река Панчаркьой. Преди извършените инвестиционни дейности в рамките на проекта, реката е мръсна и пълна с отпадъци и твърди материали, което е предпоставка за наводнения. Реката е застрашавала от наводнение къщи, дворове, спортен комплекс и пешеходни зони. Изпълнението на проекта даде възможност на общините Тополовград и Алпуллу не само да подобрят проводимостта на речните корита на река Синаповска в община Тополовград и река Панкаркой в Алпулу, но и да осигуряване на безопасност за местното население на с. Синапово, с. Доброселец и с. Чукарово в общ. Тополовград и гр. Алпулу и да се адаптират към изменението на климата. В допълнение, двете общини успяха да повишат капацитета на местното население и общинските администрации в сферата на предотвратяване и смекчаване на последиците от прировни бедствия с фокус наводнения, чрез провеждането на съвместни обучения и в двете общини.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка с информация за проекта е на разположение ТУК

Продукти по проекта:

Брошура, разработена по проекта е на разположение ТУК.

Презентация от заклюителната прес-конференция, проведена в Тополовград на 20 март 2019 можете да намерите ТУК.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели подобряване на трансграничното сътрудничество между българските и турските институции и повишаване на капацитета на структурите, отговорни за управлението на риска, осъществяването на непосредствена намеса и намаляване на последиците от наводнения в трансграничната зона на Хасково, България и Едирне, Турция.

Проектът предвижда създаване на програма за обучение по управление на риска от наводнения, изготвяне на Съвместни Оперативни Процедури (СОП) и общ план за действие. Ще бъде  доставено  водолазно облекло за членовете на спасителните екипи: костюми, жилетки и други, както и  специализирано оборудване: спасителна лодка с дистанционно управляема летателна система (включваща 2 мултикоптера и 1 самолет) и превозно средство със специално предназначение за транспортиране и монтаж на мобилни бариери срещу наводнения. Предвиждат се е  подготвката на сценарий, по-който да се проведе съвместно полево учение в Едирне, обучения на управленския състав и оперативните служители, както и семинар за местните органи по теми, свързани с управлението и реакциите при наводнения.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква подобряване на оперативния капацитет при съвместни операции, разширяване на сътрудничеството между националните органи за управление на извънредни ситуации и местните власти в трансграничната област, както и повишаване на осведомеността на населението в Хасково и Едирне за управление на риска от бедствия.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът е реализиран в партньорство на две важни обществени институции, работещи в областта на превенцията, защитата и минимизиране на рисковете от причинени от човека и природни бедствия в трансграничния регион на България и Турция.

В рамките на проекта два професионални екипа от пожарникари и експерти по наводнения, отговорни за управлението на риска, заедно увеличиха капацитета си за незабавна съвместна реакция в случай на наводнение, както и за намаляване на последствията от наводненията в трансграничния регион на Хасково - Eдирне.

По проекта беше закупено специализирано оборудване за подобряване на капацитета на институциите, отговорни за действията в случай на наводнения, управление на риска, както и за намаляване на последствията от наводненията в трансграничния регион Хасково - Едирне.

Също така бяха разработени съвместна програма за обучение и съвместни процедури за интервенция. Въз основа на тази програма и процедури експертните екипи от България и Турция реализираха заедно теренни демонстрации за спешни действия в трансграничния район.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка по проектa (на български език) е на разположение ТУК

Листовка по проектa (на турски език) е на разположение ТУК

Листовка с информация за проекта (на български език) е на разположение ТУК.

Листовка с информация за проекта (на турски език) е на разположение ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура (на български език) е на разположение ТУК.

Брошура (на турски език) е на разположение ТУК.

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проект “Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион” е продължение на партньорството и съвместно сътрудничество в областта на предотвратяването и смекчаването на последиците от природни и причинени от човека бедствия, създадено по проект PREVENT, CB005.1.11.165, изпълнен по Първата покана за набиране на предложения на Програмата, между Община Димитровград и Община Узункьопрю. Той цели създаване на подходящи условия за професионално определяне на „горещите точки“, които се нуждаят от интервенция, обезпечаване на иновативно техническо оборудване и повишаване на осведомеността на населението за превенция на бедствията, и спасителни дейности.
В рамките на проекта са предвидени иновативни дейности за осигуряване на устойчивост на мерки срещу наводненията в трансграничния регион. Тази новаторска мярка се състои в повишаване на техническата възможност на партньорите, целящи осъществяването на успешни и дългосрочни дейности в предотвратяването на наводнения, като поддържане на диги, ремонт на реки и дерета и реализация на други хидротехнически и защитни съоръжения. Община Димитровград ще закупи нова машина с пълна гама оборудване, осигуряваща нейната практичност и работа в тесни, стръмни легла на реки, водни канали, канавки и пътни съоръжения за защита на национални и общински пътища от наводнения. Община Узункьопрю ще закупи нов багер с вериги и един колесен товарач, който ще даде възможност на машините да работят в наводнените райони и при почистване, и отваряне на речните канали между селскостопанските полета. Предвижда се младежи от двете общини да бъдат обучени като доброволци за действие по време на наводнение в трансграничния район, както и да бъде изготвен анализ и карта на опасностите от наводнения.
В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъдат осъществени дейности за почистване и коригиране на над 50 км дерета, диги и речни корита. Ще бъде осигурено нормалното течение на водите, особено на реките в трансграничния регион. Закупената техника ще се използва за поддържане на местните язовири и техните насипи, които застрашават много местни селища от наводнения. 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели подобряване на възможностите за борба с пожарите, които могат да възникнат на територията на общините Юскюп (Турция) и Сунгурларе (България), както и предотвратяване и смекчаване на последиците от тях чрез доставка на ново противопожарно оборудване в двете общини и подобряване на капацитета на персонала, отговорен за борба с пожарите.

В рамките на проекта ще се извърши анализ на риска от пожари в общините Юскюп и Сунгурларе и ще се разработи ръководство за добрите практики в тази област. За целите на проекта е планирана доставка на противопожарно оборудване в двете общини, включително мощни камиони с подвижни платформи за борба с горските пожари. Проектът предвижда изготвяне на работни проекти за изграждане на противопожарни кули в община Сунгурларе.

В резултат от доставката на ново противопожарно оборудване,  придобитите по време на обученията умения и обмяната на добри практики, ще се подобри капацитетът на екипите от двете страни на границата за реакция в случаи на възникнали пожари.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Основната цел на проекта е да се подобрят възможностите за противопожарна защита и да се предотвратят и смекчат последиците от пожарите, които могат да засегнат територията на двете общини, чрез снабдяването им с ново оборудване и подобряване на уменията на персонала, отговорен за гасене на пожари.

И за двете общини, които са разположени предимно в горските райони, справянето със спонтанни пожари е сериозен проблем. То застрашава живота и здравето на гражданите, стопанската им дейност и икономическия живот на общините.

Повече от половината територия на Община Сунгурларе е гора (над 393 000 ха от обща площ от 790 000 ха). Община Юскюп, макар и с по-малка територия, също е разположена в горски район. Има голяма индустриална зона, с множество фабрики, които могат да бъдат сериозно засегнати от горски пожари, или да бъдат отправна точка на пожар, който би могъл да се разпространи в горските зони на общината.

По проекта са изпълнени инвестиционни дейности за предотвратяване и управление на рисковете от пожари, включително чрез повишаване на осведомеността, подобряване на системите за гражданска защита, управлението на бедствия и инфраструктури.

Доставени са пожарни коли и необходимото към  тях оборудване за противопожарни дейности като най-ефективни в усилията на институциите за устойчивост на бедствия. Разработен е “Анализ на риска от пожари в общините Юскюп и Сунгурларе и ръководство за най-добри практики за гасене на пожари“. Изготвен е технически проект за изграждане на пожарни кули в община Сунгурларе. Подобрен е капацитета на 26 турски и български общински служители и доброволци в областта чрез 2 обучения и обменна визита на граждани и местните власти на двете общини.

Изпълнението на проекта допринася за устойчивото развитие, предотвратяването и управлението на свързаните с климата рискове и особено на пожарите, включително за подобряване на осведомеността, гражданска защита и системите за управление при бедствия, на инфраструктурите за гасене на пожари в трансграничния регион.

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура за резултатите от проекта (на английски, български и турски език) можете да намерите ТУК.

"Анализ на риска от опасности от пожар в общините Сунгурларе и Юскюп и най-добри практики в противопожарната дейност" можете да намерите ТУК.

Наръчник, разработен за "Среща за обмяна на опит", проведена на 18 и 19 декември 2018 в Юскюп можете да намерите ТУК.

Презентации от "Среща за обмяна на опит", проведена на 18 и 19 декември 2018 в Юскюп (на български и турски език) можете да намерите ТУК.

Презентация с резултати от проекта от проведената Заключителна пресконференция в Сунгурларе на 12 март 2019 година можете да намерите ТУК.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е обмен на опит, ноу-хау и добри практики в областта на оценката и анализа на риска и защита от бедствия в трансграничния регион.

Дейностите по проекта включват създаване на работна група в Бургас, състояща се от експерти, които ще направят проучване за причините за бедствията, възникнали през последните 5 години, както и ще оценят текущите рискови зони.  Събраната информацията ще послужи за изготвяне на карта на риска от бедствия в българо-турския трансграничен регион.

В Едирне ще бъде организирано събитие – „кръгла маса“ под мотото „Управление на превенцията на риска - ключ към устойчивото развитие на трансграничния регион". На него ще бъдат представени и обсъдени рисковете, свързани с околната среда, здравните, техническите, природните и биологични рискове, тяхното предотвратяване и смекчаване на последиците от тях. В резултат на това ще бъде издадено общо ръководство за предотвратяване и управление на природните и причинените от човека бедствия.

Предвижда се разработване на инструменти за информация за риска, включващи рискови карти и мобилно приложение.

В Едирне ще бъде проведено обучение на представители на земеделието, бизнеса, администрацията и гражданското общество на тема управление на риска и защита от бедствия.

От страна на българския партньор ще бъде създаден „виртуален риск център“, който ще представлява обща платформа, функционираща за бизнеса, образованието, научните изследователи, правителството и заинтересованите страни, за да се срещнат, да си сътрудничат, да обменят информация и добри практики в областта на управлението на риска.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде издадено едно общо ръководство и книга. Материалите ще са насочени към подобряване на  координацията при съвместни действия в извънредни ситуации, което гарантира повишена защита и сигурност за жителите на трансграничния регион.

Статус на проекта: Приключен

Трансграничния регион се развива бързо, има конкретни географски, икономически и екологични характеристики, които изискват специални усилия за тяхното управление. При това положение новите технологии и икономическата ситуация в региона са в центъра на вниманието, тъй като те оказват значително въздействие върху околната среда и създават рискови ситуации, които се нуждаят от специално внимание. Природните и причинени от човека бедствия са част от нашето ежедневие, независимо от факта, че те често се класифицират с ниска вероятност да се случат. Превенцията на риска и намаляването на последиците от бедствия са още по-важни в трансграничния регион, не само като място, на което се срещат хора от различни страни, с различно разбиране и различен начин на живот, ресурси и способности, но също са и входни врати към България и Турция, които играят роля на преходни зони.

Районът е изправен пред природни бедствия, като например: наводнения, свлачища, пожари и т.н., и предизвикани от човека бедствия, причинени от различни видове опасности: технологична - различни видове големи опасности като корозия, токсични освобождаване, радиоактивност, взривове и пожари, икономически риск за обществото, риск за околната среда, свързан с замърсяването на реките Марица, Тунджа и цялата индустриализация на региона, биологичен риск, безопасност и риск за сигурността, риск за здравето. Конкретните нужди на целевите групи, които са обсъдени и изследвани по време на изпълнението на проекта, са свързани с необходимостта от разпространение на информация, обучение и обмяна на опит. Представителите на местните и регионалните власти и бизнеса споделиха, че са необходими и теоретични и практически знания за управление на риска и, най-важното следва да имаме готовност за преодоляване на критични ситуации, които могат да възникнат.

Дейностите по проекта имат за цел да изградят капацитет в областта на оценката на риска и анализа и да допринесат за устойчивото развитие на околната среда в крайбрежната зона на транс граничния регион, като осигурят подкрепа от страна на регионалните и местните власти  и добри партньори с опит в организиране на обществени обучения и срещи. Проектните дейности целят да  преодолеят слабостите, които включват: Липса на знания сред представителите на целевите групи за природните и предизвикани от човека бедствие, естествен и техногенен риск и управление на риска; нисък интерес за превенция на риска като ключ за устойчиво развитие; ниско ниво на сътрудничество в областта на превенцията и създаването на мерки за намаляване на риска; нисък капацитет на управленските бордове в различни сектори в областта на управлението на риска; липсата на база данни и систематичен анализ на изкуствен и природни бедствия,  както и съществуващите различни модели на управление в различните национални законодателства и правила за преодоляване на бедствия.

Изпълнението на проекта дава възможности да се преодолеят много от слабостите и ограниченията, a фокусът е насочен към региона и партньорството на проекта.

Уебсайт на проекта:

http://risknowcomes.net/

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Наръчник за управление и превенция на екологични и технологични рискове в българо-турския граничен район можете да намерите ТУК.

Финална книга сборник от статии „Превенция на риска за устойчиво развитие на региона“ можете да намерите ТУК.

Доклад на тема: „Минали катастрофални събития в трансграничния регион, предизвикани от технологични рискове“ (на български език), изготвен от инж. д-р Сабина Недкова, можете да намерите ТУК.

Доклад на тема: „Минали катастрофални събития в трансграничния регион, предизвикани от екологични рискове“ (на български език), изготвен от инж. Стела Найденова, можете да намерите ТУК.

Доклад на тема  „Анализ и оценка на здравния риск за населението в съответния трансграничен район, разработване на карта на риска – с очертаване на най-уязвимите общини“ (на български език), изготвен от инж. Владимир Канев, можете да намерите ТУК.

"Методология на изследването" можете да намерите ТУК.

Информационни карти на риска (на английски език) можете да намерите ТУК.

Информационни карти на риска (на български език) можете да намерите ТУК.

Три презентации от "Обучение на земеделски производители в управлението на риска" (на български език), проведено в град Одрин на 30 април - 01 май 2018 г. можете да намерите ТУК.

Две презентации на експерти от семинар "Обмяна на опит за административни представители" (на български език), проведен в град Бургас на 15 и 16 май 2018 г., можете да намерите ТУК.

Четири презентации от заключителната конференция (на български език), проведена в зала "Флора", Експоцентър, град Бургас, на 9 и 10 ноември 2018 г., можете да намерите ТУК.

Мобилно приложение "Карта на риска" може да бъде изтеглено от следния адрес: за Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.riskmap_project.

Уеб платформата "Карта на риска" (на английски и български език) е достъпна на следния линк: http://riskmap.blacksea.bg/.

Анкета "Природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион“ е достъпна на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE2iSmVispWcrvUzgtRNORjodNDk_KWdaUaH_ubBXS6mz4Vw/viewform.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели разработване, проиграване и утвърждаване на съвместни стандартни оперативни процедури за реакция (СОП) и съвместен план за интервенция на територията на трансграничния регион в случаи на мащабни природни и причинени от човека опасности и бедствия.

По време на проекта ще се проведе обучение на оперативния състав на двете институции и ще се повиши информираността на гражданското общество за реакция в случаи на природни бедствия и опасности в региона. Проектът предвижда обмяна на опит и добри практики между двете институции в областта на защитата на околната среда и насърчаване на действията за приспособяване и смекчаване на климатичните изменения, превенция и управление на риска. За нуждите на партньорите от двете страни на границата ще бъде доставено специализирано иновативно оборудване за наблюдение на транс-граничния регион и за бързо реагиране в случаи на природни и причинени от човека опасности и бедствия.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на оперативните възможности, осигуряване на интелигентна правна рамка и осъществяване на устойчиви политики за двустранна реакция в случай на мащабни природни и причинени от човека опасности и бедствия в трансграничния регион.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Основният приоритет на проекта е да спаси човешкия живот. Проектът ISeC възникна поради липса на интелигентна стратегия и политика за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество България - Турция в областта на опазването на природата и европейското териториално сближаване. Превенцията срещу природни и причинени от човека опасности и бедствия изисква информираност на населението относно човешка дейност върху околната среда. Отчетена бе и необходимост за нови методи и иновативно оборудване за опазване на трансграничния регион и незабавна реакция при природни и причинени от човека опасности и бедствия.

Някои от дейностите по проекта като стандартни оперативни процедури, съвместен план за намеса, съвместни обучения и теренни упражнения, са създадени за увеличаване на интервенционното взаимодействие на отговорните органи по време на бедствията. Съвместните срещи за подготовка на процедури и планове и съвместните обучения допринесоха значително за опознаването и установяването на добри отношения за партньорите.

Стандартни оперативни процедури и съвместен план за спасяване, подписани от два отговорни органи в граничния регион, повишиха силите за реагиране при бедствия и увеличиха доверието на хората, живеещи в региона. Теренните упражнения, които се реализираха заедно, показват, че съвместната ни работа при бедствия има по-ефективни резултати. Специално проектираните съоръжения, които се доставиха по проекта, увеличиха способността за намеса при бедствията. Новите технологични съоръжения: дронове, пикапи и специализирани системи за въздушно наблюдение, улесняват организирането на дейностите по време на бедствията.

При планирането на проектите и дейностите се целеше проектът да допринесе за общото развитие и устойчивия туризъм в региона чрез намаляване на последиците и рисковете от природни и причинени от човека опасности и бедствия в дългосрочен план. Резултата от проекта повиши безопасността на пожарите и бедствията в региона, което ще привлече нови инвеститори в трансграничния регион.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка за проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура за проекта е на разположение ТУК.
 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът е насочен към подобряване на капацитета за своевременно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и предизвикани от човека опасности и бедствия, повишаване осведомеността на местното население и представители на бизнеса за начина на действие, в случай на извънредни ситуации на общините Сулолу и Созопол.
Основните дейности включват доставка на специализирано оборудване за  осигуряване на готовност за реакция при бедствия, особено необходимо при операции по издирване и спасяване. В рамките на проекта в обновена сграда в Солуолу ще бъде създаден център за управление при бедствия. В Созопол ще бъде обновена и разширена сградата на Пожарната служба. Съвместно ще бъдат разработени образователни материали, ще се проведе  обучение на екипите за действие при бедствия от двете общини за използване на оборудването при спешни случаи.
Чрез изпълнението на проекта, партньорите ще обединят усилията си за предотвратяване на природните бедствия и такива причинени от човека на територията на общините Сулолу и Созопол. Обмененият опит и съвместните обучения, насочени към служителите от държавната администрация, млади хора, доброволци и други групи от населението ще изградят капацитет за устойчивост срещу бедствията в региона.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на капацитета на специализираните  институции за реакция при възникване и превенция от горски пожари и други бедствия в трансграничния регион България - Турция.

За целите на проекта ще бъде доставено специализирано противопожарно оборудване - три автомобила и лични предпазни средства за българския партньор и един автомобил за турския партньор. Предвижда се ремонт и оборудване на учебни кабинети в сгради, собственост на партньорите, в които ще се провеждат  обучения  на деца за реакция при горски пожари и други бедствия. За тази цел ще бъдат разработени обучителни материали и "Наръчник по пожарна безопасност и защита на населението", включващ общи методи за превенция. Обучителните материали ще бъдат насочени към младите хора от трансграничният регион. В рамките на проекта, с новото оборудване ще бъдат проведени полеви демонстрации с участие на деца, преминали успешно обучението.

В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши капацитетът на специализираните институции на двете държави за ефикасна интервенция  при възникване на горски пожари и ще се подобри информираността на младите хора за последиците от природните бедствия. Доставеното специализирано оборудване ще доведе до ограничаване на щетите от пожари и опазване на околната среда в трансграничният регион.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Горските пожари рядко се ограничават до територията на един район. Освен това те причиняват сериозни екологични, социални и икономически проблеми. Постоянната промяна на климата и глобалното затопляне, както и човешката дейност увеличават риска от горски пожари, което води до намаляване на залесяването и увеличаване замърсяването на околната среда. Пожарите засягат защитените зони, в които живеят редки животни и растения, причинявайки сериозни щети на флората и фауната. Това постави пред нас, противопожарните служби в трансграничния регион, въпроса как да се отговори на нуждите за по-добър обмен на информация за възможните рискове, за транснационална намеса и помощ, и общи дейности за превенция. Това бе целта на проекта. Дейностите по обучение в областта на превенцията и смекчаването на последствията бяха насочени към младите хора в трансграничния регион. Подготвихме Ръководство за противопожарна безопасност и гражданска защита, с общи методи за подготовка на младежите за адекватен отговор в случай на различно бедствие. Ръководството включва превантивни мерки, дейности за самосъхранение, за смекчаване и ограничаване на последствията от всички видове бедствия, които могат да възникнат в трансграничния регион. В резултат на това, 200 деца от двете страни преминаха обучение за самозащита, предотвратяване и реагиране на горски пожари и други бедствия.

От друга страна, новото оборудване, закупено в рамките на проекта (три специализирани автомобила за горски пожари, 36 бр. лични предпазни средства за горски пожари и едно противопожарно превозно средство) осигуряват по-бърз и по-ефективен подход за гасене на горски пожари в трансграничния регион.

Резултатите от този проект засилиха трансграничното сътрудничество между Регионалната дирекция по пожарна безопасност и гражданска защита и община Одрин в областта на горските пожари. Партньорите постигнаха две основни цели - Първата - да се увеличи готовността за превенция сред младите хора в трансграничния регион чрез използване на общи методи срещу горските пожари. Втората - да се подобри готовността на отговорните институции в трансграничния регион за реагиране на горските пожари, така че да бъдат причинени по-малко щети.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка с информация за проекта е на разположение ТУК

Продукти по проекта:

Наръчник за пожарна безопасност и защита при бедствия за деца можете да намерите ТУК.

Презентациите от обучението на децата: “Горски пожари и бедствия” можете да намерите ТУК.

Презентациите от обучението на децата: “Евакуация и първа помощ” можете да намерите ТУК.
 

Партньори

Subscribe to Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район