Подготовка и популяризиране на процеса на изграждане на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в Странджа планина

Код на проекта:CB005.1.12.135
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:84079.98 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2018
Област на въздействие:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Проектът цели успешно да бъде предаден опит  по внедряването на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 от българска неправителствена организацияна към турски заинтересовани лица и институции в региона на Странджа планина и изграждане на  силни българо-турски партньорски връзки в тази сфера.

Проектът предвижда подготовка на необходимата документация за обявяване на природни територии в турската  част на Странджа за зони от Натура 2000 и  обучение за съвместно събиране на данни от двете страни на границата. С цел предаване на европейския опит в изграждането на Натура 2000 е организирано посещение на 20 турски експерти в България.

От двете страни на границата ще бъдат проведени работни семинари по темата с представители на екологични неправителствени организации, институции и граждани.
Проектът ще допринесе за увеличаване на познанията и взаимното разбиране на европейските стратегии и методи за обявяване на важни природни територии като зони от Натура 2000, както и за изграждане на партньорства между турските и европейските организации на гражданското общество. 

Изпълнението му ще е в подкрепа на  предприсъединителните усилия на Република Турция в сферата на опазване на околната среда.

Статус на проекта: Приключен

„Натура 2000“ заема централно място в политиката на Европейския съюз за опазване на природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени райони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. и Директивата за защита на птиците от 1979 г. Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и застрашени от изчезване естествени срещащи се видове и местата, които те обитават.

На прага на Европейския съюз, Република Турция трябва да изгради НАТУРА 2000, която ще стане част от общата Европейска Екологична Мрежа. Тази мрежа се състои от списък на защитените зони със съпътстваща документация, включваща описание на флората и фауната и картографския материал. България е държава-членка на ЕС повече от 10 години и може да предаде своя положителен опит в тази област на съседна Турция.

В началото на проекта на турския партньор и на други заинтересовани страни бяха представени пилотните дейности за проучване и идентифициране на потенциални територии по НАТУРА 2000 в Турция. Съвместно с външни експерти от Зелени Балкани от българска страна и Тракийския Университет в Одрин, от турска страна бяха проведени  полеви проучвания.  По време на изследването бяха идентифицирани няколко потенциални „НАТУРА 2000“ зони, сред които две територии, съгласно Директива за местообитанията - района около Национален Парк ,,Инеада“, прилежащите езера и морско крайбрежие, лонгозните гори и една територия, съгласно Директива за защита на птиците - пещерата Дупница, буковите гори по билото на Странджа. Бяха организирани обучения на място за събиране на данни за присъединяване към НАТУРА 2000 в България. На серия от информационни срещи присъстваха преподаватели от „Факултет по горите“ на Истанбулския университет, студенти от Университета в Къркларели, еколози и младежки организации от Турция.

В резултат на проведените изследвания бяха разработени Стандартни Информационни Формуляри (SDF) за трите потенциални територии на НАТУРА 2000 в Турция и изготвено проучване за проблемите и заплахи за съществуващи и потенциални защитени зони от НАТУРА 2000 в България, които представляват и потенциална заплаха за обектите на НАТУРА 2000 в Турция.

Два филма "НАТУРА 2000 и Зеленият пояс в трансграничния регион България и Турция" и "Странджа - гранична планина", всички рекламни и информационни материали са на разположение на широката общественост на интернет страницата на проекта: http://natura-sakar.org/.

С изпълнението на проекта се повишиха готовността и капацитета на турските експерти, НПО, граждани и други заинтересовани страни, което ще осигури активното им участие в процеса на бъдещото развитие на НАТУРА 2000 в Турция.

От двете страни на границата има много хора, готови да запазят природното богатство съседните държави.

Уебсайт на проекта:

http://natura-sakar.org/

Материали по проекта:

Банер по проекта можете да намерите ТУК.

Календар за 2018 година можете да намерите ТУК.

Информация за НАТУРА 2000 и Европейската екологична мрежа (на турски език) можете да намерите ТУК.

Информация за НАТУРА 2000 и Европейската екологична мрежа (на български език) можете да намерите ТУК.

Брошура, разработена по проекта можете да намерите ТУК.

Карта на Странджа можете да намерите ТУК.

Лепенки, раработени за проекта можете да намерите ТУК

Продукти по проекта:

Книгата "НАТУРА 2000 и зеления пояс в трансграничния регион на България и Туция" можете да намерите ТУК.

Проучване, извършено по проекта (на български език) можете да намерите ТУК.

Проучване, извършено по проекта (на английски език) можете да намерите ТУК.

Презентация от Дейност 1 "Демонстрация на процеса за определяне на обекти по НАТУРА 2000 в района на Странджа" можете да намерите ТУК.

Презентация от Дейност 1 "Структура и данни на Стандартния информационен формуляр (SDF) за НАТУРА 2000" можете да намерите ТУК.

Презентация от Дейност 1 "Определяне на потенциални територии на НАТУРА 2000 и попълване на Стандартните Информационни Формуляри (SDF)" можете да намерите ТУК.

Презентация от Дейност 1 "Създаване и развитие на НАТУРА 2000 в България" можете да намерите ТУК.

Презентация от Дейност 1 "Какво е НАТУРА 2000 - концепция и структура" можете да намерите ТУК.

Стандартен Информационен Формуляр (SDF) за влажни зони - Инеада можете да намерите ТУК.

Стандартен Информационен Формуляр (SDF) за пещера Дупница (Турция) можете да намерите ТУК.

Стандартен Информационен Формуляр (SDF) за Гори и влажни зони - Инеада можете да намерите ТУК.

Документалния филм "НАТУРА 2000 и зеления пояс в трансграничния регион на България и Туция" е на разположение на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=n3b7tDrLr0c&index=15&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&t=0s.

Филмът "Странджа - погранична планина" е на разположение на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=ZQAINPMspuo&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&index=19.

 

Партньори

Водещ партньор
НПО "Природен парк Сакар"
Партньор 2
"Дайко" - Фондация за опазване на дивата природа