Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели укрепването на туристическия потенциал, чрез използване на иновативни методи за популяризиране на дестинацията Ямбол-Одрин и повишаване привлекателността на местните фестивали.

Дейностите по проекта ще популяризират от другата страна на границата два местни фестивала. Промоционална кампания за българския фестивал "Кукерландия" ще се проведе в град Одрин (Турция), а в Община Тунджа )България) ще бъде промотиран турския фестивал "Мазните борби на Къркпинар".

Проектът предвижда доставка на  оборудване и  мебелировка за „Музея на фестивала Мазните борби на Къркпинар" в град Одрин. Партньорите по проекта ще организират в Одрин и Ямбол кръгли маси на тема "Как да се насърчат фестивалите и да се развие туризма".
Изпълнението на проекта ще допринесе за развитие на нова концепция за провеждане на културни и фестивални прояви, като по този начин укрепи потенциала за развитие на туризма в трансграничния регион.

Материали по проекта:

Промоционални материали можете да намерите ТУК.

Продукти по проектa:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Финален доклад от проведена дискусия на тема "Как да се промотират фестивалите с цел увеличаване на туристическия поток" е на разположение ТУК.

Финален доклад от проведена дискусия на тема “Организация и провеждане на кръгла маса на тема "Как да се промотират фестивалите с цел увеличаване на туристическия поток" - заключения и препоръки" е на разположение ТУК.

Представяне на проекта в социалните медии:

https://www.facebook.com/Проект-Разширяване-на-фестивали-с-иновативни-подходи-165383960868372/?hc_ref=ARSZnZsEc1x5VLojrp1m_UABfnGqMr2rM6MlNfiYYOSSQcdfFof3HSy0_8a8Dxq4ysk

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се повиши потенциала на трансграничния туризъм чрез разработване и прилагане на стратегии за устойчиво развитие на туризма в град Къйъкой, Турция и град Созопол, България.

Планираните дейности включват изработване на два технически проекта на значими обекти на природното и културното наследство в двата черноморски града: един за опазване и реставрация на 29 276 кв. м. улици в старата част на Къйъкой, които осигуряват достъп до основни туристически забележителности като Стария Морски Фар, крепостните стени и портите, изградени по времето на Юстиниан I и красивия морски бряг. От българска страна ще бъде  продължен ремонта на улиците "Южна панорамна алея" до нос "Скамни" и "Северна панорамна алея" до Северната кула в гр. Созопол.

Партньорите са определили мерки за популяризиране значението на проекта и повишаване осведомеността на местното население, като освен изработване на рекламни материали, се предвижда и организиране на информационни срещи с медии и туристически организации.

Изпълнението на проекта ще допринесе за позиционирането на град Созопол и град Къйъкьой като водещи международни туристически дестинации в трансграничния регион и ще се създадат условия за развитието на т.нар. „нов туризъм” – опазващ, приобщаващ и благодатен.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Изпълнението на проектното предложение е от първостепенно значение както за жителите на общините Созопол и Къйъкьой, така и за развитието на културния туризъм в трансграничния регион и за всички туристи и посетители.

В рамките на проекта Община Къйъкьой разработи технически проект за реставрация на малките улици, намиращи се в археологическия резерват на Стария град. Дейностите от българска страна обхванаха подготовка на проектна техническа документация, озаглавена: "Изграждане и изложба на Панорамата в археологически резерват "Древен град Аполония" - Созопол". Партньорите по проекта разработиха съвместна стратегия за развитие на устойчив туризъм в областите Бургас и Къркларели.

Изпълнението на проекта "Опазване на природното и културно наследство - обща европейска цел" има голямо значение за повишаване на популяризирането на природното и културното наследство в трансграничния регион и поставя основите за развитие на устойчив туризъм в региона чрез разработване на реставрационни проекти на улиците в тези два исторически града.

Материали по проекта:

Промоционални материали можете да намерите ТУК.

Листовка за проекта можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК

Продукти по проекта:

Проучване за културно-историческите паметници в Къйкьой, регион Визе-Къркларели (на английски език) можете да намерите ТУК.

Проучване за културно-историческите паметници в Къйкьой, регион Визе-Къркларели (на турски език) можете да намерите ТУК.

Проучване за културните, исторически и природни ценности на района на Къйкьой и Къркларели (на английски език) можете да намерите ТУК.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Трансграничния регион Бургас - Къркларели можете да намерите ТУК.

Техническа проектна документация за обект: „Благоустрояване и експониране на панорамна алея в Археологически резерват „Античния град Аполония” – град Созопол" можете да намерите ТУК.

Технически проект за реставрация на малките улици в Старата част на Къйкьой можете да намерите ТУК.
 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да популяризира културното наследство на територията на трансграничния регион чрез създаването на съвместна туристическа дестинация Бургас - Одрин.

Проектът предвижда извършване на проучване на туристическото търсене и необходимостта от информация в сферата на туристическите услуги и продукти. Чрез създаване на фокус-групи ще бъдат проучени добрите практики и наличните туристически пакети в трансграничния регион. В двете страни ще бъде организиран "Етно хепънинг". Друга дейности по проекта са "Пътуваща изложба"  и "Туристически панаир", който ще се проведе в Бургас. Проектът предвижда и създаването на мултиезична платформа „Център за трансгранично наследство“.

Изпълнението на проекта ще допринесе за развитието на културно-историческа дестинация със значителен туристически потенциал, както и за преодоляването на  икономическите различия в района, чрез използване на  иновативни, съвременни средства и техники за достигане до нови пазарни сегменти.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Сътрудничество между град Бургас и Одрин е неизбежна възможност по отношение на развитието на туризма. Този проект се появи като една изненада и възможност, които отвориха вратата на това сътрудничество. Този вид проекти са безценен източник на ресурси и сътрудничество за неправителствени организации от двете страни на границата.

В течение на 15 месеца, партньорите по проекта използваха средствата по проекта  в съответствие с програмните принципи, целите и дейностите но проекта. Като екип по проекта увеличихме знанията и опита си. И, като краен резултат от проекта, инвестирахме в колкото познати, толкова и непознати  туристически дестинации на областите Одрин-Бургас и на преден план добавихме общо 30 туристически обекта, включващи неизвестни и известни места от туристическите дестинации в двата региона. Освен това, ние включихме и гр. Къркларели като част от изследването по проекта. Включихме всички доставчици на туристически услуги - собственици на фирми, екотур оператори, туроператори, туристически агенции, обществени агенции и организации, общини, НПО, студенти по туризъм, туристически офиси, местни производители и туристи.

Смятаме, че резултатите от нашия проект ще мотивират туризма в региона от гледна точка на насочването на туристите от трети страни, идващи в Бургас и Одрин. Особено интересна и подробна информация за туристическите обекти, общи дестинации, които сме разработили, уеб страници, каталози, карти и други продукти, като например портал за устойчив туризъм, ще бъде на разположение на всички заинтересовани.

Уебсайт на проекта: www.bgtrdestinations.eu

Материали по проекта:

Промоционални материали (плакат и информационна табела) можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК

Продукти по проекта:

Туристическа карта можете да намерите ТУК.

Проучване "Привличане на туристи и нуждите от информация в областта на туристическите услуги и продукти" можете да намерите ТУК.

Проучването "Добри практики и туристически пакети в трансграничния регион" (на английски, български и турски език) е на разположение ТУК.

Каталог с 30 туристически обекта можете да намерите ТУК.

Презентации от проведени събития по проекта можете да намерите ТУК.

Видеоклипове и 3D/360 градуса снимки на културни и исторически обекти в трансграничния регион са достъпни на уебсайта на проекта на следния интернет адрес: http://www.bgtrdestinations.eu/web/index.php?r=experience%2Fculturals.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът има за цел повишаване на регионалния туристически потенциал чрез популяризиране на трансграничните богатства като една съвместна дестинация, включваща разнообразни възможности за туризъм.

Дейностите по проекта включват провеждането на специализирано проучване за наличния потенциал, състоянието на туристическия сектор и съществуващите ограничения. Резултатите от проучването ще се използват за създаване на съвместни интегрирани туристически пакети за трансграничния регион и на дългосрочен план за стимулиране и популяризиране на инициативите в туристическия сектор. Последващите дейности са насочени към популяризиране на регионалния образ и повишаване на осведомеността за дестинациите в района сред туроператорите и туристите. За целта се предвижда провеждането на съвместни информационни кампании, включващи изработването и разпространението на рекламни материали, доставката и инсталирането на павильони в туристическите информационни центрове в Бургас, Ямбол, Хасково, Едирне и Кърклаерли, както и онлайн промотиране на региона чрез социалните мрежи и интернет. Планирани са и три тридневни туристически обиколки с участието на туроператори, журналисти, фотографи и блогъри за повишаване на осведомеността им относно възможностите за туризъм в трансграничния регион.  

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на съвместните и интегрирани подходи за развитие на устойчив туризъм и ще създаде положителен облик на трансграничния регион Бургас - Ямбол - Хасково - Къркларели - Едирне като привлекателна туристическа дестинация.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът допринесе за повишаване на регионалния туристически потенциал, чрез промоция на трансграничната природа, култура и история, като съвместна туристическа дестинация, с разнообразие от възможности за туризъм. Той способства за коопериране между различни български и турски заинтересовани страни, чрез подписване на съвместен Мемурандум, разработването на съвместни туристическа пакети и  пътеводители, съвместен план за действие и капацитет за създаване на обща дестинация и туристически продукти, популяризиране на регионалния имидж и ефективен маркетинг с общ бранд, лого и слоган на дестинацията. Достъпа да туристическа информация в ТГС Региона се подобри чрез монтиране на 5 киоска в 5 области на ТГС Региона. Във връзка с повишаване на осведомеността за дестинацията бяха създадени Съвместни Интегрирани Туристически Пакети /СИТП/, които бяха промотирани сред туроператори, създатели на обществено мнение и туристи,  организиране на съвместни мероприятия - кръгли маси, промоционални турове, прес-съобщения и представяне в социалните медии.

Осъществено бе проучване от съвместен екип от 5 експерти (2-ма експерти от Турция и 3-ма експерти от България) на туристическите ресурси, продукти и услуги, базирани на природното и културното наследство в ТГС региона, регионалното развитие и културно- историческото наследства.

Оценката  и анализа на съществуващата информация и ресурси, и доклад/ анализ бе база за създаването на 2 Съвместни Интегрирани Туристически Пакети, включващи най- атрактивните тематични маршрути- един насочен към местния туристически пазар (България и Турция) и втория насочен към  чуждестранни туристи и по скоро Азиатския пазар.  Туристическите пакети за целогодишни и комбинират различни туристически услуги: природни и културни атракции, транспорт, места за настаняване, места за хранене и други свързани с това услуги.  Бяха разработени 2 наръчника за лекции на екскурзоводи.

Съвместен План за Действие, бранд, лого и слоган на транс- граничната дестинация бяха разработени.  Той ще допринесе за разпознаване на трансграничния- регион, като атрактивна туристическа дестинация, с разнообразия от възможности за туризъм.  Съвместния план за действие (СПД)е базиран на реални ресурси, осигурени от проекта и одобрени стратегически документи (Националните Туристически Стратегии на България и Турция, регионални и общински планове за развитие, туристически програми и др.). 

5 тъч-скрин киоски  бяха доставени и монтирани в Бургас, Ямбол, Хасково, Одрин и Къркларели, като лесно и ефективно средства, което да позволи на посетителите да навигират голям обем от информация.  Киоските предлагат разбираема информация на туристите пре нужда да планират своето пътуване и престой в избраната от тях дестинация за 2 интегрирани пакета. 

Промоционалните турове са един изпитан и надежден промоционален метод. В рамките на проекта бяха организирани три промоционални тура (всеки с 15 участници, 3 дни), с цел да се генерира по- голям интерес, от други форми на промоция.  Промоционалните турове с екскурзовод, бяха организирани за 15 туроператора (30 % от които работят на Азиатски пазар), журналисти, блогъри, фотографи, пътешественици, с цел  опознаване на дестинацията. Те публикуваха своите статии за популяризиране на транс- граничния регион и туристическите пакети, в специализирани туристически издания.

Уебсайт на проекта:

www.jointtour.eu/

Представяне на проекта в социалните медии:

Facebook: www.facebook.com/JOINT-TOUR-1929405403995576/

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/joint-tour-project-283191148/

Pinterest: www.pinterest.com/jointtour/pins/

flickr: www.flickr.com/photos/153583966@N08/

MySpace: https://myspace.com/joint.tour/photos

Материали по проекта:

Промоционални материали (чанта, банер, папка, магнит, химикал, информационна табела) можете да намерите ТУК.

Листовка за проекта можете да намерите ТУК

Продукти по проекта:

Лого на проекта можете да намерите ТУК.

Брошура можете да намерите ТУК.

Бранд, лого и слоган за трансграничната дестинация България - Турция можете да намерите ТУК.

Проучване, направено сред местни заинтересовани страни е на разположение ТУК.

Ръководство на туроператора "Туристическа програма за български и турски местни туристи" е на разположение ТУК.

Ръководство на туроператора "Туристическа програма за международни/азиатски туристи" е на разположение ТУК.

Анализи "Туристическия потенциал в Бургас, Ямбол, Хасково, Къркларели и Одрин" е на разположение ТУК.

Съвместните интегрирани туристически пакети за международни/ азиатски туристи са на разположение ТУК.

Съвместните интегрирани туристически пакети заместния туристически пазар са на разположение ТУК.

Съвместен план за действие за трансграничната туристическа дестинация България - Турция (Одрин - Къркларели - Бургас - Ямбол - Хасково) е на разположение ТУК.

Подписан меморандум за сътрудничество е на разположение ТУК.

Еднодневни екскурзии и 7 дневни обиколки са разработени и са достъпни на следния интернет адрес: http://www.jointtour.eu/?page_id=528&lang=en.

Два промоционални видео клипа за съвместни интегрирани туристически пакети са достъпни на уебсайта на проекта на следния линк: http://www.jointtour.eu/?lang=en и в YouTube канала на програмата на следния интернет адрес: https://youtu.be/aTPlCp95XTw and https://youtu.be/rnCCIUcTxb4.

 

 

 

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се повиши туристическия потенциал в трансграничния регион, чрез проучване, откриване и популяризиране на природното и културно наследство, с фокус върху Странджа планина.

Планираните дейности включват разработване на анализи на потенциални туристически ресурси чрез организиране на кръгли маси в градовете Свиленград, България и Къркларели, Турция. За учениците от  Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев", Свиленград, България и Професионална и техническа Анадолска гимназия, Киркларели, Турция ще бъдат организирани обучителни семинари за опазването, насърчаването и развитието на природното и културното наследство в региона. На специално организирани учебни посещения в Странджа Планина ще бъдат проучени природните ресурси, забележителности, защитени територии, флората и фауната.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде разработен триезичен туристически пътеводител - на български, турски и английски език, предлагащ туристически дестинации в трансграничния регион. Проектът ще допринесе за подобряване знанията и уменията на учениците в сферата на опазването, развитието и популяризирането на природното и културното наследство, както и за създаване на положителен имидж на региона и увеличаването на туристическия поток.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът "Красотата на Странджа" представя богатото природно и културно наследство в трансграничния регион и популяризира общи дестинации с различни форми на туризъм, събрани в триезичен пътеводител. Изпълнението на проекта започна с проучвания и анализи на потенциалните туристически ресурси, обхванати от област Бургас и провинция Къркларели. Последваха обучителни семинари за 64 ученици, които бяха развълнувани да научат повече за уникалната природа и биоразнообразието в Странджа, за местните традиции и занаяти, за туристическите забележителности и обекти с историческо и културно значение.

По време на организираните учебни посещения през септември 2018 г. младите хора се наслаждаваха на туристическата си обиколка от двете страни на границата и бяха щастливи да създадат нови приятелства. На съвместните учебни посещения в Странджа присъстваха 20 ученици и 4 учители, 5 дни в Турция и 5 дни в България. Групите бяха придружени от преводачи и екскурзоводи. Учениците събраха информация за туристическите ресурси, направиха снимки на посетените места и повишиха информираността си относно опазването, популяризирането и развитието на природното и културно наследство в трансграничния регион. Посещенията на старите селища в Странджа ги докоснаха до отминали епохи и ги запознаха с културния бит, типичните обичаи и фолклор на местното население. Български и турски експерти подготвиха материали за изработване на туристически пътеводител, като препоръчаха някои дестинации в региона на Странджа–Черно море. Пътеводителят включва описание на туристическите ресурси, карти и снимки, отпечатани на 300 страници.

Туристите все повече търсят места за почивка с чиста и запазена природа. Освен известните курорти с развит масов туризъм по крайбрежието, предложените маршрути включват места в района на природен парк Странджа, предоставящи чудесни възможности за отдих сред природата, далеч от градския шум. Те имат потенциал за развитие на туризма, но не са достатъчно популярни, особено сред чуждестранните туристи. Пътеводителят беше отпечатан в 300 екземпляра на български, турски и английски език и бе демонстриран по време на организираните кръгли маси и семинар. Пътеводителят е достъпен на уебсайта на проекта http://strandja-cbc.eu.

Проведените кръгли маси - 1 ден в Свиленград и 1 ден в Къркларели популяризираха туристическия потенциал в трансграничния регион, особено по-слабо проучения район на Странджа и предимствата на местоположението му в близост до Черно море. Приблизително 50 души участваха в кръглата маса в Турция и около 50 души - в България. Проектът бе закрит със заключителен семинар в Харманли, на който присъстваха над 80 човека. По време на събитията по проекта бяха разпространени рекламни материали.

Дейностите по проекта и продуктите, представящи красотата на Странджа, спомогнаха за увеличаване на туристическия поток, респ. туристическите нощувки и потенциала за развитие на туризма в трансграничния регион.

Уебсайт на проекта:

http://strandja-cbc.eu

Фейсбук страница на проекта:

https://www.facebook.com/strandjacbc.bgtr.9

Материали по проекта:

Промоционални материали (банери, чанти, тефтери, химикали, папки, USB, тениски, спортни шапки, DVD дискове) можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Доклад от проучвания и анализ на потенциални туристически ресурси, обхванати от региона на Странджа в България (област Бургас), на български език можете да намерите ТУК.

Съвместен туристически пътеводител в Странджа (на български език) можете да намерите ТУК.

Презентации от "Кръгла маса", проведена на 26 ноември 2018 г. в Свиленград, можете да намерите ТУК.

Презентации от "Заключителния семинар", проведен на 27 ноември 2018 г. в Харманли, можете да намерите ТУК.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели подобрение на  достъпа до туристическа информация за трансграничния регион и популяризиране на Странджа като фестивална дестинация.  Чрез разработване на съвместна програма за развитие на дестинацията ще се насърчи развитието на местните фестивали и ще се изгради мрежа от фестивала и панаири, както и мрежа от организатори и обучения за тях.

Дейностите по проекта включват изграждане на капацитет за развитие на Странджа като фестивална дестинация,  на базата на културното наследство и установените традиции от двете страни на границата. Предвижда се организиране на пилотен съвместен фестивал  „Странджа - Йълдъз“ и разработване на интернет маркетингови инструменти за промоция на региона.

Изпълнението на проекта ще допринесе за създаването на нов трансграничен туристически продукт - фестивалът  „Странджа - Йълдъз“, както и за разработване на съвместен план за промоция на Странджа и нейния потенциал в сферата на фестивалния туризъм и подобряване на трансграничното туристическо сътрудничество като цяло.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът Strandja FEST е реализиран в партньорство между Народно читалище "Просвета - 1914", Малко Търново и Областна дирекция по култура и туризъм , Къркларели.  Продължителността на проекта беше 15 месеца, стартира на 21.03.2017 г. и приключи на 20.06.2018 г.

Местните фестивали и събития се считат за значими културни "активи", които могат да допринесат значително за запазването и популяризирането на културното наследство на трансграничния регион. Те са част от местната културна идентичност и съществен елемент при брандирането на трансграничните райони,  някои от тях са сред основните атракции за региона. Идеята за развитие на Странджа като фестивална дестинация събра представители на местните и регионални власти, неправителствени организации и читалища от Малко Търново и Къркларели, Турция. Проектът Странджа фест даде възможност на местните заинтересовани страни да се обучават  как да управляват заедно организирането на събития и фестивали, така че да донесат повече ползи за развитието на общността и туризма в региона, включително увеличен брой посещения и разходи, направени от туристите, намалена сезонност на морските курорти, многократни посещения и повишена информираност за региона.

Проектът има за цел да подобри достъпа до туристическа информация за трансграничния регион, да повиши информираността за Странджа като туристическа дестинация за туристически цели и да подобри трансграничния капацитет и сътрудничеството. Бяха идентифицирани над 200 празника, фестивали и събития на територията на Странджа. Най-атрактивните от тях бяха включени в съвместен календар и бяха популяризирани съгласно общ план.

Създаването на мрежата "Странджа ФЕСТ" бе инициирано от Народно читалище "Просвета 1914" - Малко Търново, България и дирекция по Култура и туризъм в Къркларели, Турция, като част от дейностите на проекта Strandja fest. В мрежата бяха включени заинтересованите страни- представители на местните и регионални власти, читалища, културни и образователни организации, неправителствени организации, туроператори и представители на туристическия бизнес. Те обсъдиха местните фестивали и събития на територията на Странджа, като най-атрактивните от тях бяха включени в съвместния календар и бяха популяризирани по общ план.

В резултат на това бе разработен нов трансграничен туристически продукт - Фестивал Странджа-Йълдъз който активно се популяризира като фестивална дестинация, базирана на историческото и културно наследство на транс-граничния регион България-Турция.

Уебсайт на проекта: http://strandja-fest.info/

Социални медии:

f) www.facebook.com/Strandja-the-mountain-of-festivals

Twitter) https://twitter.com/Strandja_fest

Google +: Strandja.fest@gmail.com / https://plus.google.com/communities/117114735056827831116

Материали по проекта:  

Промоционални материали (плакати, правила, дневен ред и покани за събития) можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Лого на проекта можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Книга за деца за фестивалите е на разположение ТУК.

Съвместен план за 2018 г. е на разположение ТУК.

Програмата за развитие на фестивали и събития в Странджа за периода 2017 - 2020 (на английски език) е на разположение ТУК.

Презентации и материали от обучението "Развитие на Странджа като дестинация на фестивалите" са на разположение ТУК.

Съвместен календар "График на фестивалите и събитията, провеждани на територията на Странджа" е на разположение ТУК.

Меморандум за сътрудничество и развитие на мрежата "Странджа Фест" е на разположение ТУК.

Електронни бюлетини са достъпни на уебсайта на проекта: http://strandja-fest.info/buletin.php.

Календар за събитията в електронен вариант е на разположение на следния адрес: http://strandja-fest.info/calendar.php.

Промоционалният филм е на разположение Youtube страницата на програмата (кратък вариант): https://www.youtube.com/watch?v=9WMi5I12nG4&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&t=0s&index=103 и дълъг вариант е на разположение на следните интернет адреси: http://strandja-fest.info/festivals_down.php and  https://www.youtube.com/watch?v=YErb6hWN-oA&t=0s&index=108&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw.

Въпросник по проекта е на разположение на следния интернет адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMMejeH06M8Tl5izHYOesoKNkpy4OkIT7EdtJG4BtL-pBiZg/viewform.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да бъдат създадени конкурентни предимства за туризъм в трансграничния регион, които в дългосрочен план да доведат до устойчиво развитие на посетителската дестинация Едирне-Бургас.

Разработването на кулинарни туристически продукти и създаването на транснационални кулинарни маршрути, свързани с културните традиции и кулинарното изкуство, целят засилване на туризма в трансграничните селски райони през ниския и средния туристически сезон. Дейностите по проекта включват теренна работа, етнографско проучване и анализ на търсенето и предлагането на селски туристически продукти в граничната област между България и Турция. Ще бъдат проведени две съвместни обучения за повишаване на капацитета на представителите на публичния сектор  в Поморие, България и на малки и средни туристически предприятия в Кешан. По проекта ще бъдат организирани и два кулинарни фестивала в Поморие и Кешан. Проектът, също така, предвижда създаване на готварска книга и промоционален клип.

Изпълнението му ще допринесе за развитие на селския туризма в трансграничния регион, чрез популяризиране на специфичната местна кухня и кулинария. Транснационалното сътрудничество между селските райони в България и Турция, от друга страна, ще увеличи конкурентоспособността в областта на туризма и производството на здравословни хранителни продукти.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът „Мрежа кулинарен комшулук“ беше реализиран през 2017-2018 година с финансовата подкрепа на Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция. Основните движещи сили зад неговото осъществяване бяха българската Асоциация БИО МРЕЖА и турската Камара на ресторантьорите, хотелиерите и кафетериите в гр. Кешан. Двете организации успяха успешно да изградят сплотен екип, който силно желаеше да разпространи общите и разнообразни традиции, свързани с храната, готвенето и домашните рецепти. По този начин те искаха да привлекат повече туристи в трансграничния регион през пролетта и есента и да го превърнат в добре позната кулинарна дестинация. Подходът беше ясен - колкото повече посетители идват, колкото повече време прекарват тук, наслаждавайки се на храната и културните и природни красоти на района, толкова повече възможности за работа и доходи за местните жители ще бъдат създадени.

За тази година партньорите проучиха и популяризираха огромния културен потенциал и предлагането на туризма в региона. Проектът стартира с проучване и анализ, които дадоха информационната основа, от която партньорите имаха нужда, за да предоставят на местната общност и на политиците подходящи насоки за устойчиво развитие на туризма. Това се случи по време на двете обучения, организирани в Поморие и Кешан. Събитията събраха повече от 60 представители на публичния сектор и МСП и успяха да повишат осведомеността им относно ползите от използването на местно нематериално културно наследство за развитието на всесезонните алтернативни туристически продукти в граничния регион. Двете обучения обединиха заинтересовани страни в сферата на туризма в региона и им помогнаха да установяват полезни бизнес контакти и приятелства. Благодарение на събитията, собственици на ресторанти уредиха обмени на персонал, готвачите се научиха как да приготвят нови рецепти, производителите на храни опитаха нови вкусове. По време на обученията те всички работиха заедно и активно допринесоха за превръщането на региона в уникална туристическа дестинация.

Кулминацията на проекта - двата кулинарни фестивала през октомври и ноември доказаха, че проектният подход е успешен. Двете събития бяха широко отразени в медиите и привлякоха стотици посетители извън активния туристически сезон. Те пристигнаха да опитат традиционни български и турски ястия, приготвени и сервирани от кулинарни експерти от двете страни. Вкусни ястия и рецепти бяха демонстрирани. Някои от тях могат да бъдат намерени в кулинарната книга, създадена от партньорите с подкрепата на местната общност и младежи от региона.

Двата успешни фестивала предоставиха доказателства, че проектът "Мрежа кулинарен комшулук" изпълни своята цел - да допринесе за развитието на туризма в трансграничния регион. Той създаде постоянни контакти, обмени опит и подобри сътрудничеството в туристическата индустрия в региона. Той популяризира сред потенциалните посетители типичните места, където могат да опитат чудесната храна, която се приготвя тук, да изследват забележителностите и да оценят културата.  Фрагменти от най-важните моменти от проекта, и по-специално кулинарните фестивали в Поморие и Кешан, както и коментари на експерти и представители на местната общност бяха включени във филм на български и турски език. Филмът бе създаден, за да  популяризира проектът, фестивалите и забележителните ястия и култура, които трансграничният регион носи и пази през вековете и поколенията. Той може да бъде намерен на следната връзка: https://www.youtube.com/watch?v=ZadoL8JiD00&t=0s&index=12&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw.

 

Уебсайт на проекта:

http://culin.eu/

Фейсбук страница на проекта:

www.facebook.com/culinaryneigborhood/

Материали по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Анализ на търсенето и предлагането на продукти за селски туризъм в трансграничния регион (на английски език) можете да намерите ТУК.

Анализ на търсенето и предлагането на продукти за селски туризъм в трансграничния регион (на турски език) можете да намерите ТУК.

Кулинарна книга "Какво му туряш, джанъм?" можете да намерите ТУК.

Кулинарна туристическа карта на трансграничния регион можете да намерите ТУК.

Трансгранични кулинарни маршрути можете да намерите ТУК.

Културен каландар за 2018 година можете да намерите ТУК.

Теренно и етнографско проучване можете да намерите ТУК.

Видеоклип от проекта можете да намерите ТУК.

Презентация от пресконференция, проведена на 11 септември 2017 в град Поморие, можете да намерите ТУК.

 

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проектa е да подпомогне популяризирането и развитието на туристически продукти от занаятчийския и античния бизнес в трансграничния регион на Хасково и Одрин, като средство за повишаване на туристическия потенциал, устойчиво развитие и популяризиране на културното разнообразие и историческото наследство на региона.
В рамките на проекта ще бъде изследван пазара на занаятите и антикварите в България, Европейския съюз и Турция, включително тенденциите в областта на иновациите и развитието, през фокуса на туристическия продукт и приложението им на местно ниво. Ще бъдат извършени маркетингови проучвания за популяризиране на занаятчийския и антикварен бизнес в района. 30 занаятчии и антиквари от Хасково и Одрин ще бъдат обучени по съвременни методи за представяне, маркетинг, продажби, публичност, онлайн присъствие и др.
В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат положени основите за бъдещи действия и оценка на нуждите на местните занаятчии и собствениците на антикварни магазини и ще бъдат представени добрите практики на занаятчийските и антикварни пазари в България, Европейския съюз и Турция.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да развие туристическия потенциал в района на планините Странджа и Сакар, заемащи голяма част от територията на трансграничния регион чрез популяризиране и представяне по атрактивен начин на археологическото наследство.

Дейностите по проекта включват теренно проучване за съществуващите археологически обекти  -  крепости, светилища, храмове и др. от двете страни на границата. В рамките на проучването ще се събере информация от местните музеи и библиотеки за обектите, имащи археологическа стойност, ще се извърши фотографиране на текущото им състояние и тяхното GPS позициониране. Ще се направи и оценка за туристическия потенциал на всеки от обектите в няколко аспекта – привлекателност за туристите, близост до инфраструктура,  състояние и възможности за експониране.   Въз основа на проведеното проучване ще се изготви обща стратегия за развитието на културния туризъм в Странджа и Сакар, включваща и  разработването на 5 тематични туристически маршрута.
С цел популяризиране на туристическия потенциал на региона и презентиране на създадените маршрути се планира провеждането на многопосочна рекламна кампания включваща участие в традиционни туристически изложения в Бургас и Къркларели. Ще бъдат изработени и разпространени пълноцветна туристическа карта на региона, туристически наръчник и 30 минутен филм за представяне на археологическото наследство в района на Странджа и Сакар. 

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион както сред професионалните среди на туроператорите, така и сред туристите, като създаде и потенциал за реализирането на съвместни туристически инициативи.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Общата цел на проект "Развитие на обща дестинация за културен туризъм в района на Странджа (Йълдъз)/Сакар на база археологически и исторически обекти" с реф. № CB005.1.22.166, бе да увеличи туристическия потенциал на планинските райони Странджа и Сакар, обхващащи цялата трансгранична зона, чрез развитие на общи дестинации - тематични туристически маршрути. Специфични цели на проекта бяха повишаване на осведомеността на широката общественост за археологическото наследство на Сакар и Странджа; насърчаване на устойчивият туризъм, чрез пълно проучване и популяризиране на наследството на Сакар и Странджа, установяване на ново партньорство в транс граничният район и най-важната цел - да се предостави на местното население на района и посетителите възможност да усетят магията на загадъчните Сакар и Странджа планини. За целта в рамките на проекта бяха разработени пет тематични маршрута за туризъм, всеки от които представя богатството и мистериите на тези земи от минали времена - от късната античност до мегалитната култура в региона. По-конкретно развитите тематични туристически маршрути са: 1. Странджа и Сакар през късноантичната и средновековието; 2. Странджа през римската епоха; 3. Астейското царство; 4. Одриското царство; 5. Мегалитна култура в Странджа и Сакар.

За да се постигне ефективно увеличаване на туристическия потенциал на планинския район Странджа и Сакар, бе разработена и представена съвместна стратегия за развитие на културния туризъм пред заинтересованите страни в Бургас и Къркларели. Партньорите по проекта участваха в две туристически борси - събития, които дават шанс за добър маркетинг и популяризиране на богатството на културния туризъм. Освен това бяха разработени много инструменти в рамките на проекта за популяризиране на разработените тематични маршрути и целевата област - джобно ръководство, съдържащо снимки и информация за най-значимите културни обекти в трансграничния регион; туристически карти с всички тематични маршрути; уебсайт, съдържащ цялата информация относно самия проект и неговите резултати; рекламен филм, показващ богатството в региона, както и промоционални материали, като диск с разработената стратегия; информационни брошури; брандирани писалки, еко-чанти и др. През периода на изпълнение на проекта бяха проведени и две пресконференции в Бургас.

Всеки, който се интересува от магията в района на Сакар и Странджа, може да посети фотоизложба с едни от най-красивите и загадъчни места в сградата на учебния център в ж.к. "Зорница", гр. Бургас, България.

Уебсайт на проекта: http://strandzha-sakar-history.com

Материали по проекта:

Промоционални материали (банер, папка, бадж, химикал, бележник и др.) можете да намерите ТУК.

Листовка за проекта можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Oтчет за изпълнение на етап 1 „Критерии за класификация на археологическите паметници и структурирано описание на част от тях” (на български и английски език), автори: Даниела Агре – Експерт археолог и Деян Дичев – Помощник експерт археолог можете да намерите ТУК.

Oтчет за изпълнение на етап 2 „Структурирано описание на археологическите паметници съгласно критериите за класификация и предложение за възможни тематични маршрути” (на български и английски език), автори: Даниела Агре – Експерт археолог и Деян Дичев – Помощник експерт археолог, можете да намерите ТУК.

Oтчет за изпълнение на етап 3 "Структурирано описание на археологическите паметници на територията на Странджа и Сакар съгласно критериите за класификация” (на български и английски език), автори: Даниела Агре – Експерт археолог и Деян Дичев – Помощник експерт археолог можете да намерите ТУК.

Доклад от изпълнение на етап 1 (на английски и бългасрки език), автор Веселин Кълвачев – експерт История и География, можете да намерите ТУК.

Доклад от изпълнение на етап 2 "Събиране и анализиране на съществуващите статистически данни за туристическите потоци в целевата област и как потокът от туризъм може да бъде привлечен от новите тематични маршрути" (на английски и български език), автор Веселин Кълвачев – експерт История и География, можете да намерите ТУК.

Доклад от изпълнение на етап 3 "Проучване на съществуването и адекватността на наличната туристическа информация за Приграничния регион между България и Турция и как тя може да бъде подобрена, за да се осигури повишаване на посещенията в популяризираните археологически и исторически обекти" (на английски и български език), автор Веселин Кълвачев – експерт История и География, можете да намерите ТУК.

Изследване на археологическите обекти в района на Странджа/ Йълдъз и Сакар планина (на англисйки и турски език) можете да намерите ТУК.

Проучване за културния туризъм на тема "Изучаване на културните обекти с туристически потенциал и анализ на текущите (на английски и турски език) можете да намерите ТУК.

Доклад за етап 1 с фокус върху развитието на 5 тематични туристически маршрута (българска версия) е на разположение ТУК.

Съвместна стратегия за развитие на обща дестинация за културен туризъм в района на Странджа (Йълдъз) /Сакар, базирана на археологически и исторически обекти в трансграничния регион на Република България и Република Турция можете да намерите ТУК.

Доклад за устойчивост на тракийските мегалити и културния туризъм (на английски и турски) можете да намерите ТУК.

Експертен доклад за стратегическото развитие (на английски и турски език) е на разположение ТУК.

Финален доклад на експертите за устойчиво и стратегическо развитие (на английски и турски език) е на разположение ТУК.

30-минутен рекламен филм "Културен туризъм в района на Странджа и Сакар" е на разположение на следните интернет адреси: http://strandzha-sakar-history.com/en/library, https://www.youtube.com/watch?v=x5CLjfl010Y и https://www.youtube.com/watch?v=x5CLjfl010Y&index=115&t=19s&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw.

Туристическа карта можете да намерите ТУК .

Джобен наръчник на туриста (на турски, български и английски език) можете да намерите ТУК.

Презентация за проекта можете да намерите ТУК.

Интерактивна карта е на разположение на следния интернет адрес: link: http://strandzha-sakar-history.com/en/map.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е стимулиране на развитието на устойчив туризъм в трансграничния регион на България и Турция чрез популяризиране на общи дестинации за гурме и винен туризъм и използване на ИТ технологии за развитие и промотирането им като алтернативна форма на туризъм в трансграничния регион.

Дейностите по проекта включват две проучвания за дестинации за гурме и винен туризъм в областите Хасково, Бургас и Ямбол (България) и провинциите Едирне и Къркларели (Турция) и изследване на пазарите за автентична храна в трансграничния регион. Ще се документират български и турски рецепти за ястия и напитки и ще се събира информация за традиционни празници и панаири, свързани с храната и виното.

Изследванията ще обхванат хотели, ресторанти, винарски изби, мандри, пекарни, фермерски пазари, и др., след което ще бъде създадена обща база данни на 100 обекта. Предвижда се организиране на две кулинарни изложения, на които ще бъдат представени Туристически Гурме Пътеводител и нови туристически пакети в България и Турция.

Изпълнението на проекта ще допринесе за устойчивото развитие на туризма и повишаване на туристическата привлекателност чрез развитие и популяризиране на общи дестинации за гурме и винен туризъм сред населението в трансграничния регион.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът цели повишаване на трансграничното сътрудничество за устойчиво развитие на туризма като се популяризират традиционните местни храни и вина чрез IT технологии.

В рамките на проекта се извършиха две проучвания за дестинации на гурме и винен туризъм в България (областите Хасково, Бургас и Ямбол) и Турция (провинциите Одрин и Къркларели). Целта им е да определят потенциалните туристически обекти в трансграничния регион като хотели, хижи, ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари, ферми, както и традиционни местни рецепти за храни и напитки, традиционни празници и фестивали свързани с храни и вино. След което цялата събрана информация се систематизира и обобщи в една обща база данни, която бе използвана за създаването на три-езичен Онлайн Пътеводител за Гурме Туризъм – в онлайн платформа и мобилно приложение. Този Пътеводител предоставя възможност на посетителите на трансграничният регион да открият всичко, от което се нуждаят, събрано на едно място.  Пътеводителят също така представя нови туристически пакети за гурме туризъм.

Партньорите организираха две еднодневни Кулинарни Изложения – едно в гр. Харманли, България и едно в гр. Одрин, Турция. Гостите на Изложенията имаха възможността да наблюдават приготвянето на някои традиционни ястия като катми и тава джигер (пържен черен дроб), както и да опитат много други местни продукти. Атмосферата на Изложенията беше изключително стимулираща и създаде позитивна настройка към алтернативният гурме туризъм.

След създаването и пускането на Онлайн Пътеводителя за Гурме Туризъм, партньорите организираха две пресконференции (една в Турция и една в България). На посетителите бяха представени дейностите по Проекта, Програмата за трансгранично сътрудничество, както и иновативните IT инструменти за популяризиране на трансграничния регион като атрактивна туристическа дестинация за гурме туризъм.

Уебсайт на проекта:

www.transgourme.eu - онлайн платформа Пътеводител за гурме туризъм

Материали по проекта:

Промоционални материали (банери, плакати, трансперанти, чанта, шапка и престилка) можете да намерите ТУК.

Лого на проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в Турция (на турски и английски език) можете да намерите ТУК.

Проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в България (на български и английски език) можете да намерите ТУК.

Презентация за проекта на български език можете да намерите ТУК.

Презентация за проекта на английски език можете да намерите ТУК.

Мобилното приложение "Пътеводител за гурме туризъм", което се предлага в GooglePlay може да бъде свалено на следния интернет адрес: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.transgourme.transgourmetour&hl=en_US.

Туристически маршрути за кулинарен и винен туризъм в трансграничния регион - в електронен формат можете да намерите на уеб платформата (Раздел Туристически маршрути) на следните линкове:

- на български език: www.transgourme.eu/bg/туристически-пакети/;

- на английски език: www.transgourme.eu/en/тourist-packages/;

- на турски език: www.transgourme.eu/tr/тurist-paketleri.

10-минутен репортаж за проекта можете да намерите на следния линк в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=USEWmGGapf4&t=14s&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&index=14

 

Партньори

Страници

Subscribe to Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации